yuqcheng.github.io

Logo

Yuqi Cheng
Master's student, computational biology
Weill Cornell Medicine
yuc4009@med.cornell.edu (Preferred)


Yuqi Cheng’s Personal Page


Education Background

Cornell University, Weill Cornell Medicine | New York, USA

China Agricultural University (CAU)|Beijing, China

Publications (# co-first author)

  1. Wenkai Han^#, Yuqi Cheng^#, Jiayang Chen^#, Huawen Zhong, Zhihang Hu, Siyuan Chen, Licheng Zong, Irwin King, Xin Gao, Yu Li (2021). “Self-supervised contrastive learning for integrative single cell RNA-seq data analysis.” bioRxiv: 2021.2007.2026.453730.
  2. Yanshuo Chen, Yixuan Wang, Yuelong Chen, Yuqi Cheng, Yumeng Wei, Yunxiang Li, Ting-Fung Chan, Yu Li (2021). “Deep autoencoder for interpretable tissue-adaptive deconvolution and cell-type-specific gene analysis” bioRxiv: 2021.10.26.465846.

Competition Experience

Awards